รายละเอียดการร่วมงานกับเรา

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

พลังขับเคลื่อนแนวคิด
พอเพียงสูความยั่งยืน

ศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ดำเนินงานโดยมีเปาหมายให สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียน การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการ สถานศึกษาบมเพาะอุปนิสัย อยูอยางพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผานการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจใหอยูบนพื้นฐานของหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ขางตน ศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณจึงเปดโอกาสสำหรับ นักพัฒนารุนใหม ที่มีอุดมการณ มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรน และมุงมั่นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม อยางยั่งยืน มารวมเปนสวนหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนสังคมไทยสูการเปน สังคมแหงความพอเพียงไปกับเรา

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

สิทธิประโยชนและสวัสดิการ

ศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เราทำงานและดูแลทุกคนในทีม เสมือนเปนสมาชิกในครอบครัว ใหคุณภาคภูมิใจและสามารถรับผิดชอบและ ดูแลครอบครัวไดเปนอยางดีไปพรอมๆกับการทำงานเพื่อชวยพัฒนา สังคมไทยอยางยั่งยืน

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ประกันสังคม

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ประกันชีวิต สุขภาพ และ อุบัติเหตุกลุม (เบิกคารักษา พยาบาลไดตามเงื่อนไข)

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ
 4. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและพักค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้ครั้งละ หลายๆวัน
 6. เห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 7. มีความรู้ความสนใจด้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดอบรมและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากร ทางการศึกษา
 8. มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหนัาไดัอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
 10. มีความกระตือรืนร้น พรอมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
 11. มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม สามารถ ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 12. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 13. มีใจให้บริการ ช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่บุคคลที่มาติดต่อเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 14. มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 15. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะต้องห้าม

 1. เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
 2. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
 3. เปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา

รวมงานกับเรา

เพื่อสังคมที่มาพรอมแนวคิดแหงความยั่งยืน มารวมเปนสวนหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนสังคมไทยสูการเปนสังคม แหงความพอเพียงไปกับเรา ดวยตำแหนงงานที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของคุณ