tesser

“...บัณฑิต” ตามที่เข้าใจกัน หมายถึงผู้มีคุณความรู้สูงและกว้างขวางเพราะมีการศึกษาหรือได้เรียนรู้มามาก ที่จริง “บัณฑิต” ควรมุ่งถึงคนที่มีปัญญายิ่งกว่าอื่น และ “ปัญญา” หรือ “ความมีปัญญา” นั้นอธิบายได้มาก แต่ก็มีความหมายสำคัญรวบยอดอยู่ประการหนึ่ง คือหมายถึงความสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ถ่องแท้ และตรงจุด ไม่มีความลังเลสับสนหรือยึดติดอยู่กับสิ่งที่มิใช่สาระ เมื่อจะพิจารณาหรือเรียนรู้เรื่องใดสิ่งใด ก็มุ่งเข้าถึงสาระของเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้ทันทีโดยกระจ่างชัดด้วยเหตุที่ได้ฝึกหัดกระบวนการคิดพิจารณาไว้ดีแล้วจนเที่ยงตรงเป็นระเบียบ..."


พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๔

แชร์พระบรมราโชวาท

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

01.12.2560

งานรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

235

05.12.2560

หลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" ภาคกลาง

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

200

02.12.2560

รูปภาพรับโล่รางวัล สำหรับ สปล. และ ศรร. ปี 2559

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

754

23.11.2560

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค)

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

987

21.09.2560

การประชุมเชิงวิชาการ "ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน"

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

517

prev
next

เครือข่ายขับเคลื่อน

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถพ. สปล. ศรร.

23,796

398*

205

*ปัจจุบันมีโรงเรียน สปล. ประเมินผ่านเป็น ศรร. แล้วจำนวน 78 แห่ง

ย้อนกลับ

โรงเรียนเครือข่าย

ร่วมเครือข่าย

play
play
play
play

นวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่าย อย่างครอบคลุมพร้อมการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

18.10.2560

ศสพ.จัดอบรม Train the Trainer วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

348

23.11.2560

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค)

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

987

04.09.2560

การฝึกอบรม Train the Trainer ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

367

01.09.2560

ขยายผลหลักปศพพ. "ศาสตร์พระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาตามหลักปศพพ."

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

403
prev
next
อ่านต่อ

การเงินพอเพียง

Alternate Text

กิจกรรมนักเรียนทุน

30.08.2560

ค่ายปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

340

08.08.2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

2661

12.07.2560

การนำเสนอผลงานของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

308

03.07.2560

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

705
prev
next
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 254   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 163868