tesser

“...วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียน หรือการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ คือการให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ไม่บกพร่องพิการ ทั้งทางร่างกาย ทั้งทางความคิดจิตใจและคุณธรรม ให้นักเรียนมีวิชาความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งมีความสามารถที่จะนำความรู้ความคิดไปปฏิบัติ ใช้งานได้ด้วยตนเองได้จริงด้วย...”


พระบรมราโชวาท
พระราชทานคณะอาจารย์ ครู และนักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๓

แชร์พระบรมราโชวาท

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

01.12.2560

งานรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

263

05.12.2560

หลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" ภาคกลาง

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

219

02.12.2560

รูปภาพรับโล่รางวัล สำหรับ สปล. และ ศรร. ปี 2559

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

784

23.11.2560

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค)

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1001

21.09.2560

การประชุมเชิงวิชาการ "ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน"

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

536

prev
next

เครือข่ายขับเคลื่อน

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถพ. สปล. ศรร.

23,796

398*

205

*ปัจจุบันมีโรงเรียน สปล. ประเมินผ่านเป็น ศรร. แล้วจำนวน 78 แห่ง

ย้อนกลับ

โรงเรียนเครือข่าย

ร่วมเครือข่าย

play
play
play
play

นวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่าย อย่างครอบคลุมพร้อมการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

18.10.2560

ศสพ.จัดอบรม Train the Trainer วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

357

23.11.2560

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค)

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1001

04.09.2560

การฝึกอบรม Train the Trainer ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

372

01.09.2560

ขยายผลหลักปศพพ. "ศาสตร์พระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาตามหลักปศพพ."

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

409
prev
next
อ่านต่อ

การเงินพอเพียง

Alternate Text

กิจกรรมนักเรียนทุน

30.08.2560

ค่ายปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

343

08.08.2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

2664

12.07.2560

การนำเสนอผลงานของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

308

03.07.2560

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

710
prev
next
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 392   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 164414