ภาพหน้าแรก
tesser

"…สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์ บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่งสังคมทุกเมื่อ…"


พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐

แชร์พระบรมราโชวาท

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

15.05.2561

ประกาศ เปิดรับสมัครสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม” ปี 2561

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

2861

04.06.2561

ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

330

09.07.2561

Education 2030 UNESCO

พอเพียงสู่สากล

ข่าวจากเรา

66

16.07.2561

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ทพพ.6

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

47

01.06.2561

ร่วมงานกับเรา

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

319

prev
next

เครือข่ายขับเคลื่อน

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถพ. สปล. ศรร.

23,796

742*

205

*ปัจจุบันมีโรงเรียน สปล. ประเมินผ่านเป็น ศรร. แล้วจำนวน 88 แห่ง

ย้อนกลับ

โรงเรียนเครือข่าย

ร่วมเครือข่าย

play
play
play
play

นวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่าย อย่างครอบคลุมพร้อมการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

20.02.2561

การฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” ปี 2561

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

2008

18.10.2560

ศสพ.จัดอบรม Train the Trainer วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1059

04.09.2560

การฝึกอบรม Train the Trainer ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1165

01.09.2560

ขยายผลหลักปศพพ. "ศาสตร์พระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาตามหลักปศพพ."

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1683
prev
next
อ่านต่อ

การเงินพอเพียง

Alternate Text

กิจกรรมนักเรียนทุน

27.05.2561

ค่ายนำเสนอโครงร่างโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทพพ.๕

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

144

19.04.2561

ค่ายนำเสนอผลการดำเนินโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

364

19.06.2561

ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท ทพพ.7

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

376

16.07.2561

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ทพพ.6

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

47
prev
next
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 324   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 226083