tesser

"…สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์ บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่งสังคมทุกเมื่อ…"


พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐

แชร์พระบรมราโชวาท

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

15.05.2561

ประชาสัมพันธ์ รางวัลสูงสุดระดับชาติ สปล. "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม" ปี 2561

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

1424

19.06.2561

ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท ทพพ.7

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

50

04.06.2561

ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

135

25.05.2561

ดร.ปรียานุช บรรยาย "ผู้นำพอเพียงกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

89

01.06.2561

ร่วมงานกับเรา

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

157

prev
next

เครือข่ายขับเคลื่อน

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถพ. สปล. ศรร.

23,796

742*

205

*ปัจจุบันมีโรงเรียน สปล. ประเมินผ่านเป็น ศรร. แล้วจำนวน 88 แห่ง

ย้อนกลับ

โรงเรียนเครือข่าย

ร่วมเครือข่าย

play
play
play
play

นวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่าย อย่างครอบคลุมพร้อมการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

20.02.2561

การฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” ปี 2561

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1845

18.10.2560

ศสพ.จัดอบรม Train the Trainer วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1009

04.09.2560

การฝึกอบรม Train the Trainer ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1088

01.09.2560

ขยายผลหลักปศพพ. "ศาสตร์พระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาตามหลักปศพพ."

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1356
prev
next
อ่านต่อ

การเงินพอเพียง

Alternate Text

กิจกรรมนักเรียนทุน

27.05.2561

ค่ายนำเสนอโครงร่างโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทพพ.๕

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

72

19.04.2561

ค่ายนำเสนอผลการดำเนินโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

305

18.06.2560

นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 6 นำเสนอผลงานการเรียนรู้จากค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท ณ โครงการชั่งหัวมันฯ

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

2174

19.06.2561

ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท ทพพ.7

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

50
prev
next
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 336   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 216089