tesser

"...อัยการนั้นมีหน้าที่มากมายหลายอย่าง แต่ก็อยู่ในกรอบขอบเขตของการปฏิบัติการทางด้านกฎหมายและชีวิตของราษฎร ก็คือ ดูแลรักษาอำนวยความยุติธรรม หรือช่วยขบวนการแห่งการยุติธรรมให้ไปได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง อัยการมีหน้าที่กว้างขวาง ใส่หมวกหลายใบ มีหน้าที่มากมาย แต่จะต้องจำไว้ว่า มีหน้าที่ที่จะอำนวยความยุติธรรมและอำนวยการให้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานในการอำนวยการหรือให้ความยุติธรรมต่อประชาชน..."


พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

แชร์พระบรมราโชวาท

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

25.12.2560

ประกาศ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

9156

20.02.2561

การฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” ปี 2561

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1174

24.01.2561

ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

883

01.02.2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง”

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

4052

19.03.2561

เครือข่ายโรงเรียนพอเพียงกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

10

prev
next

เครือข่ายขับเคลื่อน

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถพ. สปล. ศรร.

23,796

742*

205

*ปัจจุบันมีโรงเรียน สปล. ประเมินผ่านเป็น ศรร. แล้วจำนวน 88 แห่ง

ย้อนกลับ

โรงเรียนเครือข่าย

ร่วมเครือข่าย

play
play
play
play

นวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่าย อย่างครอบคลุมพร้อมการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

18.10.2560

ศสพ.จัดอบรม Train the Trainer วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

762

23.11.2560

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค)

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1381

04.09.2560

การฝึกอบรม Train the Trainer ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

787

01.09.2560

ขยายผลหลักปศพพ. "ศาสตร์พระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาตามหลักปศพพ."

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

780
prev
next
อ่านต่อ

การเงินพอเพียง

Alternate Text

กิจกรรมนักเรียนทุน

30.08.2560

ค่ายปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

659

08.08.2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

3008

12.07.2560

การนำเสนอผลงานของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

556

03.07.2560

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

1083
prev
next
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 228   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 195627