tesser

“...วัตถุประสงค์สำคัญของการให้การศึกษานั้น คือการฝึกฝนอบรมให้บุคคลมีปัจจัยหรืออุปกรณ์สำหรับชีวิต อย่างครบครันเพียงพอ ทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย ส่วนจิตใจและความประพฤติ ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ ในอันที่จะนำความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์แห่งการสร้างความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิต...”


พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๓

แชร์พระบรมราโชวาท

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

25.12.2560

ประกาศ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

9225

20.02.2561

การฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” ปี 2561

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1297

24.01.2561

ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

918

01.02.2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง”

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

4150

19.03.2561

เครือข่ายโรงเรียนพอเพียงกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

42

prev
next

เครือข่ายขับเคลื่อน

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถพ. สปล. ศรร.

23,796

742*

205

*ปัจจุบันมีโรงเรียน สปล. ประเมินผ่านเป็น ศรร. แล้วจำนวน 88 แห่ง

ย้อนกลับ

โรงเรียนเครือข่าย

ร่วมเครือข่าย

play
play
play
play

นวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่าย อย่างครอบคลุมพร้อมการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

18.10.2560

ศสพ.จัดอบรม Train the Trainer วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

780

23.11.2560

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค)

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1395

04.09.2560

การฝึกอบรม Train the Trainer ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

810

01.09.2560

ขยายผลหลักปศพพ. "ศาสตร์พระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาตามหลักปศพพ."

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

805
prev
next
อ่านต่อ

การเงินพอเพียง

Alternate Text

กิจกรรมนักเรียนทุน

30.08.2560

ค่ายปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

675

08.08.2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

3023

12.07.2560

การนำเสนอผลงานของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

568

03.07.2560

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

1102
prev
next
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 23   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 196836