tesser

"...การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือ รู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรจะศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่มุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง…”


พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๓

แชร์พระบรมราโชวาท

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

25.12.2560

ประกาศ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

7832

20.12.2560

โครงการ Fin. ดี We can do!!!

ขับเคลื่อนหลักพอเพียง

ข่าวจากเรา

206

21.12.2560

ร่าง หลักสูตรการเงินพอเพียง “เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง”

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

681

15.12.2560

แนะนำ หนังสือ THE VISIONARY ถอดรหัสพระมหากษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากเรา

199

01.12.2560

งานรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560

จัดการเครือข่ายและผลงาน

ข่าวจากเรา

610

prev
next

เครือข่ายขับเคลื่อน

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถพ. สปล. ศรร.

23,796

744*

205

*ปัจจุบันมีโรงเรียน สปล. ประเมินผ่านเป็น ศรร. แล้วจำนวน 78 แห่ง

ย้อนกลับ

โรงเรียนเครือข่าย

ร่วมเครือข่าย

play
play
play
play

นวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่าย อย่างครอบคลุมพร้อมการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

18.10.2560

ศสพ.จัดอบรม Train the Trainer วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

484

23.11.2560

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค)

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

1160

04.09.2560

การฝึกอบรม Train the Trainer ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

498

01.09.2560

ขยายผลหลักปศพพ. "ศาสตร์พระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาตามหลักปศพพ."

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจากเรา

511
prev
next
อ่านต่อ

การเงินพอเพียง

Alternate Text

กิจกรรมนักเรียนทุน

30.08.2560

ค่ายปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

417

08.08.2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

2775

12.07.2560

การนำเสนอผลงานของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

372

03.07.2560

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากเรา

815
prev
next
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 329   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 174246